รุ่น 58 ซม.2 ชั้น

ตะกร้าซ้อนรุ่นประหยัด ขนาด 40x60x25 ซม.

ตะกร้าซ้อนเชื่อมติด Type II ขนาด 30x90 ซม.

ตะกร้าซ้อน Type I 2 หน้า ขนาด 90x90x35 ซม.

ตะกร้าซ้อน Type I 1 หน้า ขนาด 45x90x35 ซม

ชั้นตะกร้า Robust ขนาด 44x90x160 ซม.5 ชั้น

ชั้นตะกร้า Robust ขนาด 44x120x128 ซม.4 ชั้น

ชั้นตะกร้า Robust ขนาด 44x90x128 ซม.4 ชั้น

ชั้นตะกร้า (หน้าเดียว) ขนาด 44x70x128 ซม. 4 ชั้น

ชั้นตะกร้า Robust ขนาด 44x90x96 ซม.3 ชั้น

Pony (หน้าเดียว)รุ่น 120 ซม. 5 ชั้น

Pony (หน้าเดียว) รุ่น 120 ซม. 5 ชั้น

Pony (กลางห้อง) รุ่น 120 ซม. 4 ชั้น

Pony (หน้าเดียว) รุ่น 120 ซม. 4 ชั้น

Pony (กลางห้อง) รุ่น 90 ซม. 5 ชั้น

Pony (หน้าเดียว) รุ่น 90 ซม. 5 ชั้น

ชั้น Pony (กลางห้อง) รุ่น 90 ซม. 4 ชั้น

Pony (หน้าเดียว) รุ่น 90 ซม. 4 ชั้น

รุ่น 90 ซม.5 ชั้น

รุ่น 90 ซม.4 ชั้น

รุ่น 90 ซม.3 ชั้น

รุ่น 90 ซม.2 ชั้น

รุ่น 72 ซม.5 ชั้น

รุ่น 72 ซม.4 ชั้น

รุ่น 72 ซม.3 ชั้น

รุ่น 72 ซม.2 ชั้น

รุ่น 58 ซม.5 ชั้น

รุ่น 58 ซม.4 ชั้น

รุ่น 58 ซม.3 ชั้น