Pro-Shelf Design (Type I- wall shelving) 4-Tier 400x900x1300 mm. Shelf

Pro-Shelf Design (Type I- center shelving) 4-Tier 800x900x1300 mm. Shelf

Pro-Shelf Design (type II) 4-Tier 415x740x1260 mm. Shelf

Pro-Shelf Design (type III) A Series. 4-Tier 330x810x1280 mm. Shelf

Pro-Shelf Design (type III) B Series. 4-Tier 330x810x1280 mm. Shelf

Pro-Shelf Design (type IV) 4-Tier 350x600x1200 mm. Shelf

Pro-Shelf Design (type IV) 4-Tier 350x900x1200 mm. Shelf

Pro-Shelf Design (type IV) 4-Tier 350x1200x1200 mm. Shelf

Pro-Shelf Design (type V) 4-Tier 1000x1200x1200 mm. Shelf